Domestic

Our sales and sourcing channels distribute all over the country in most of the main cities such as Beijing, Shanghai, Nanjing, Harbin, Taiyuan, Jinan, Qingdao, Rizhao, Wuxi, Changzhou, Hangzhou, Ningbo, Wubang, Changsha, Chengdu, Guangzhou and Shenzhen etc